POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM behurt.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym behurt.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BEAUTY EXPERT M. Stępień, P. Ziółkowski s.c.
 2. Terminy uźyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy behurt.pl;
  2. Uźytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: M. Stępień, P. Ziółkowski , ul.Grudziądzka 79/11, 87-100 Toruń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEAUTY EXPERT M. Stępień, P. Ziółkowski s.c. , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 9562352826, Regon: 383983052;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Uźytkownika, z którego Uźytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Uźytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Uźytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Uźytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Uźytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Uźytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Uźytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umoźliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłuźej niź jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagroźeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupowaźnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąźy do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagroźeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Kaźdemu Uźytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Uźytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Uźytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Uźytkownika,
  5. dostarczania Uźytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Uźytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Naleźy pamiętać, źe w niektórych przypadkach, niezaleźnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Uźytkownika na urządzeniu końcowym, słuźące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Uźytkownika. Uźytkownicy serwisu mogą dokonać w kaźdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich kaźdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Uźytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyraźenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemoźliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Uźytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies moźe spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku moźliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeźeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, źe dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Uźytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Uźytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Uźytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Uźytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie równieź do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Uźytkownika usługi drogą elektroniczną moźe instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Uźytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem źe Uźytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Uźytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i uźywanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Uźytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w źycie z dniem . Zmiana treści Polityki moźe nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaźności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy Rodo, Ustawy śude.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies - Polityka prywatności. Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Więcej dowiesz się TUTAJ.